Paslaugos

Auditas

Auditą atliekame pagal Tarptautinius audito standartus. Finansinių ataskaitų auditas tai nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų rinkinio arba įmonių grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas ir nepriklausomo auditoriaus išvados pateikimas. Nepriklausomo auditoriaus išvadoje pareiškiama nuomonė ar finansinės ataskaitos arba konsoliduotos finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi įmonės finansinę būklę, jos finansinės veiklos rezultatus, pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei apskaitos standartus.
Be to dar pateikiama išvada apie kitą teisės aktų reikalaujamą pateikti informaciją – įmonės metinį pranešimą.

Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada pateikiama audito ataskaita, kurioje auditorius nurodo papildomą informaciją apie audito rezultatus. Audito metu konfidencialiame laiške įmonės vadovus informuojame apie pastebėtus apskaitos vedimo netikslumus ir siūlome būdus jiems pašalinti.

Turime sukaupę didelę patirtį atliekant Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditą.
Turime patirties atliekant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos, kitų tarptautinių fondų finansuojamų projektų auditus.
Projektų auditai atliekami pagal Tarptautinius audito standartus, taikomus sutarties sąlygų atitikties auditui. Remiantis atliktu projektų išlaidų auditu, yra pareiškiama nuomonė, ar projekto vykdytojų mokėjimo prašymuose deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos patirtos laikantis paramos sutarties sąlygų, yra tinkamai apskaitytos ir dokumentuotos.

Apskaitos konsultacijos

Dažnai įmonėse iškyla apskaitos problemų. Jos atsiranda taikant Lietuvos verslo apskaitos standartus, Tarptautinius apskaitos standartus, atliekant finansinės atskaitomybės konsolidavimą, pasirenkant apskaitos politiką, apskaitant sudėtingus sandorius arba ūkines operacijas. Mes pasiruošę padėti surasti tinkamą sprendimą pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi. Klientus, su kuriais sudarytos ilgalaikės sutartys, konsultuojame nemokamai.

Mokesčių patikrinimai ir konsultacijos

Atliekame teminius mokesčių patikrinimus, kurių tikslas - įvertinti ar mokesčiai apskaičiuojami ir mokestinė atskaitomybė sudaroma pagal mokesčių mokėjimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus normatyvinius aktus. Atlikę teminį patikrinimą, pateikiame ataskaitas, kuriose nurodome aptiktas klaidas, nustatome esamą ir galimą mokestinę riziką, pateikiame rekomendacijas kaip sumažinti riziką ir ištaisyti klaidas. Laiku ištaisytos klaidos, pateiktos patikslintos mokesčių deklaracijos padeda išvengti baudų. Praktikoje neretai pasitaiko atvejų, kai įmonės dėl įvairių priežasčių sumoka mokesčių daugiau, nei reikalauja įstatymai. Tada mūsų patarimai gali duoti ir tiesioginės finansinės naudos.

Mokesčių konsultacijas teikiamos klientui patogia forma – žodžiu, raštu, elektroniniu paštu. Konsultacijų vietą pasirenka klientas – pats atvyksta į mūsų įmonę arba mes nuvykstame pas klientą. Padedame parengti paklausimus Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Nedidelėms įmonėms dažniausiai būna per brangu išlaikyti kvalifikuotą apskaitos personalą, sukurti darbo vietą, įsigyti nepigiai kainuojančias apskaitos programas.
LR Buhalterinės apskaitos įstatymas numato galimybę nekurti savos apskaitos tarnybos, o sudaryti sutartį su apskaitos paslaugas teikiančia įmone.
Mes galime sudaryti su Jumis sutartį ir tvarkyti Jūsų įmonės apskaitą, paruošti finansines ataskaitas bei parengti visas reikalingas mokestines deklaracijas.
Galime  sutvarkyti apleistą apskaitą, pagal pirminius dokumentus sudaryti apskaitos registrus, parengti ir pateikti patikslintas ankstesnių laikotarpių mokesčių deklaracijas.

Kitos paslaugos

Atliekame finansinių ataskaitų rinkinio peržiūrą. Peržiūros atliekamos tada, kai neatliekamas auditas. Peržiūra atliekama pagal Tarptautinius audito standartus, taikomus peržiūros užduotims atlikti.
Galime įvertinti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygas pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Šiam darbui atlikti turime pakankamai patirties.

 
 
     
   

  Copyright © 2006 Audito sistemos